Virtuální prohlídky

Boj s pandemií
Nezapomeneme
Sametové vzpomínky
Spolek W&ART z.s. je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 2011. Cílem naší činnosti je podpora a realizaci veřejně prospěšných programů, projektů a akcí. Svými projekty rozvíjíme občanské aktivity, podporujeme a propojujeme jednotlivce i organizace poskytující obecně prospěšné služby. Rádi navazujeme spolupráci s novými partnery a rozšiřujeme platformu vzájemného propojování v rámci jednotlivých projektů nebo zahájení nových významných aktivit v ČR i v zahraničí.
Naše aktivity vytvářejí veřejnou platformu, v rámci, které jsou představována a veřejně diskutovaná aktuální témata napříč českou i evropskou společností. Významné místo zde zastupují aktivity zaměřené na děti a mládež, žáky a studenty. Aktivně podporujeme formát občanské společnosti s jejími právy i odpovědností, a zároveň rozvíjíme kulturní a společenské hodnoty vzájemného porozumění, tolerance a respektu. Věnujeme se oblastem různým oblastem, které vzájemně kooperují a doplňují se (kultura, umění, vzdělávání, přeshraniční spolupráce, mezigenerační vztahy, zviditelňování a propojování aktuálních regionálních i evropských témat, aj.).

Spolek především podporuje:

  • regionální cestovní ruch
  • mladé umělce – nové a netradiční  trendy v umění
  • umělecké instituce a regionální umění ve všech jeho formách
  • organizaci společenských akcí regionálního i celorepublikového významu
  • charitativní aktivity a projekty společenské odpovědnost
  • mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, gastronomie a cestovního ruchu
  • rozvoj československého přátelství. Chceme stavět na historických kořenech, především ale rozvíjet osobní vztahy mezi Čechy a Slováky, jak v osobní, tak oficiální a případně i v odborné rovině

Spolek pořádá:

  • společenské akce regionálního i celorepublikového významu veřejné
  • oslavy a akce, které propagují činnosti v souladu s účelem spolku